تعرفه تبلیغات

هزینه بانک

مقدار اعتبار

نام بسته

 5.000   تومان

1,000

پاپ آپ 1,000 تایی

 10,000 تومان

2,000

پاپ آپ 2,000 تایی

 25.000 تومان

5,000

پاپ آپ 5,000 تایی

 50,000 تومان

10,000

پاپ آپ 10,000 تایی

 100,000 تومان

20,000

پاپ آپ 20,000 تایی

 250,000 تومان

50,000

پاپ آپ 50,000 تایی

 500,000 تومان

100,000

پاپ آپ 100,000 تایی

5 1.000,000 تومان

200,000

پاپ آپ 200,000 تایی

 1.500,000 تومان

300,000

پاپ آپ 300,000 تایی

برای سفارش پاپ آپ ، به قسمت سفارش و مدیریت پاپ آپ ( در پنل کاربری ) مراجعه کنید.  هنوز ثبت نام نکردید؟