اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
امیرحسین 70,120 ریال 04 تير 1395
امیرحسین 59,240 ریال 05 خرداد 1395
محمد 495,540 ریال 07 فروردين 1395
امیرحسین 131,540 ریال 07 فروردين 1395

 

تاکنون مبلغ 756,440 ریال به کاربران پرداخت شده است